Polityka prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami. Zależy nam na tym, aby czuli się Państwo komfortowo kontaktując z nami. Dlatego przykładamy dużą wagę do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przekazywanych nam podczas kontaktu z nami, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej.

Niniejsza informacja dotycząca ochrony danych osobowych jest skierowana do wszystkich osób, z którymi wchodzimy w interakcję, włączając w to naszych klientów, potencjalnych klientów oraz interesantów, osoby odwiedzające nasze strony internetowe, użytkowników naszych aplikacji/oprogramowania, innych użytkowników naszych produktów oraz usług. Zawiera ona informacje zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO”).

  1. Pojęcia

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach przepisów prawa.

Pojęcie „dane osobowe” oznacza przy tym informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. „Przetwarzanie” obejmuje operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Używane poniżej pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych mają znaczenie określone w art. 4 RODO.

  1. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem Pani/Pana danych jest ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. (dalej: ENforce) z siedzibą w Poznaniu – ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań.

Kontakt z nami możliwy jest pod adresem e-mail biuro@enforcemed.pl lub listownie pod adresem: ENforce Medical Technologies, Szelągowska 45A, 61-626 Poznań.

  1. Ogólne cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

ENforce zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w szczególności, gdy:

kontaktujecie się Państwo z nami bezpośrednio, np. poprzez naszą stronę internetową, Dział Obsługi Klienta ENforce lub odwiedzacie nas w naszych lokalizacjach, uczestniczycie w organizowanych przez nas wydarzeniach, badaniach zadowolenia klientów oraz konkursach i np. wyrażacie Państwo zainteresowanie naszymi produktami lub usługami bądź zwracacie się do nas w innej sprawie;

Państwo nabywacie bezpośrednio u nas produkty lub usługi;

Państwo prosicie o udzielenie informacji nt. naszych produktów lub usług;

kupujecie Państwo produkty ENforce lub korzystacie z nich;

Państwo lub Państwa pracodawca oferujecie lub sprzedajecie nam produkty lub usługi.

Prosimy Państwa o pomoc w zapewnieniu prawidłowości Państwa danych. W tym celu prosimy Państwa o informowanie nas o zmianie Państwa danych osobowych, w szczególności Państwa danych kontaktowych.

O ile ENforce przetwarza Państwa dane osobowe, dotyczy to przede wszystkim Państwa imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, takich jak numer telefonu lub adres poczty. W szczególnych celach, które zostały opisane poniżej, mogą być zbierane dalsze kategorie danych.

  1. Poszczególne cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

Poniżej informujemy Państwa, w jakich celach ENforce przetwarza jakie dane osobowe. ENforce z reguły wskazuje raz jeszcze na te informacje oddzielnie w konkretnej sytuacji przetwarzania – gdy dotyczy to jednorazowych zdarzeń – i w razie potrzeby udziela dodatkowych informacji.

Obok produktów i rozwiązań systemowych ENforce oferuje szeroki zakres usług. Należą do nich również usługi doradcze oraz usługi, które świadczymy m.in. przez telefon, e-mail, formularz kontaktowy oraz ewentualnie na miejscu. W ten sposób chcemy wspierać Państwa w wyborze oraz stosowaniu produktów ENforce.

W ramach usługi niezbędne dane, które przekażą nam Państwo w związku z Państwa zapytaniem, takie jak np. dane kontaktowe / podstawowe dane osobowe (nazwisko, imię, adres, adres poczty elektronicznej itd.), mogą być przechowywane łącznie z produktami, których dotyczy zapytanie, i opisem problemu. Dzięki temu będziemy w stanie, w przypadku pojawienia się dodatkowych pytań w późniejszym czasie, udzielić Państwu w oparciu o dotychczasową historię świadczonych usług dalszych, ukierunkowanych informacji. Podstawą przechowywania danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu spójnej i efektywnej usługi doradczej, również w późniejszym terminie. Państwa dane będą przechowywane wyłącznie w bezpośrednim związku z konkretną usługą. O ile dane dotyczące danej usługi są istotne z punktu widzenia obrony przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności odpowiedzialności za produkt, ENforce będzie je przetwarzać również w tym celu. Dane zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do wskazanego celu, jednak nie później niż po upływie terminów przedawnienia obowiązujących dla tego rodzaju odpowiedzialności.

Jeżeli dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przechowywania Państwa danych.

W wymienionych wyżej celach dane mogą być przekazywane osobom trzecim, wspierającym administratora w realizacji tych celów. Przekazanie danych następuje w ramach powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 RODO, współadministrowania zgodnie z art. 26 RODO lub przekazania danych w ramach zamówienia usług specjalistycznych.

W odniesieniu do przekazywania danych odbiorcom w państwach trzecich patrz punkt 7 poniżej.

  1. Okres przechowywania danych

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, w jakich zostały one zebrane, względnie przez okres czasu określony przepisami prawa lub w ramach wytycznych urzędowych. W przypadku gdy Państwa dane nie są już potrzebne, są one usuwane, bądź też blokowane.

Ponadto Państwa dane osobowe są usuwane, względnie blokowane, niezwłocznie po cofnięciu przez Państwa zgody, jak również zgłoszeniu uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  1. Planowane przekazywanie danych do państw trzecich

Możemy przekazywać Państwa dane personalne osobom trzecim, aby móc skorzystać z usług technicznych lub organizacyjnych, które są nam potrzebne do realizacji wspomnianych celów lub naszej pozostałej działalności. Nasi usługodawcy są zobowiązani umownie do przetwarzania danych personalnych wyłącznie na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi instrukcjami. Zobowiązujemy naszych usługodawców również do dochowywania środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących ochronę danych personalnych. W przypadku gdy usługodawcy zlokalizowani są w krajach, w których obowiązujące przepisy nie przewidują ochrony danych personalnych porównywalnej z prawem europejskim, to zapewnimy poprzez zawarcie stosownych umów, że dostawcy usług, których to dotyczy, będą przestrzegać prawnie określonego poziomu ochrony danych (standardowe klauzule ochrony danych). Więcej informacji na ten temat udzieli Państwu Inspektor ochrony danych.

  1. Korzystanie z danych online / odwiedziny naszych stron internetowych

Poniżej dowiedzą się Państwo, jakie informacje ewentualnie zbieramy podczas odwiedzin naszych stron internetowych i jak z nimi postępujemy. Strony internetowe ENforce sp. z o.o. mogą zawierać przekierowania do stron internetowych innych oferentów, do których niniejszy dokument nie ma zastosowania.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, zapisujemy informacje dotyczące używanej przez Państwa przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego, datę i godzinę wizyty, jak również adres IP. Dane te nie mogą jednak zostać przypisane do Państwa i nie odnoszą się do osób. Bez Państwa wiedzy nie zbieramy żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych. Wyłącznie Państwo decydują o tym, czy chcą nam Państwo udostępnić takie dane, czy nie, np. w ramach dokonywanej rejestracji, składanego zamówienia lub udziału w ankiecie. Dane te wykorzystujemy do zapewnienia płynnego połączenia oraz komfortowego korzystania z naszej strony internetowej.

Ponadto na naszej stronie internetowej stosujemy w szczególności następujące technologie:

7.1. Google Analytics – usługa analizy oglądalności stron internetowych

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych oferowanej przez Google Inc. Google Analytics stosuje pliki cookie, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W przypadku włączenia funkcji anonimizacji adresu IP na stronie, Google najpierw skraca Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie operatora strony internetowej firma Google wykorzysta te informacje w celu dokonania analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, stworzenia raportów aktywności na stronie, jak również świadczenia innych usług na rzecz operatora związanych z użytkowaniem strony internetowej oraz Internetu. Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie będzie kojarzony z innymi danymi Google. Możecie Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez wybór odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji strony internetowej może okazać się niemożliwe. Ponadto możecie Państwo zablokować gromadzenie przez firmę Google danych (wraz z adresem IP) generowanych przez plik cookie i dotyczących użytkowania przez Państwa strony internetowej, jak również zapobiec przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Gromadzeniu danych przez Google Analytics można również zapobiec klikając na poniższy link. W tym momencie uruchomiony zostaje plik cookie opt-out, który uniemożliwi w przyszłości pobieranie Państwa danych podczas odwiedzin naszej strony internetowej: Deaktywuj Google Analytics

Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania z narzędzia Google Analytics oraz ochrony danych osobowych zawarte są na stronie http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub na stronie https://www.google.pl/intl/pl/policies/. Informujemy, że na naszej stronie internetowej narzędzie Google Analytics zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();“, w celu zapewnienia zanonimizowanego rejestrowania adresów IP (tzw. IP-Masking – maskowanie adresów IP).

7.2. Menedżer tagów Google

Niniejsza strona internetowa korzysta z menedżera tagów Google. Menedżer tagów nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi, które mogą zbierać dane. Menedżer tagów Google nie sięga po te dane. Jeżeli na poziomie domeny lub plików cookie dokonano dezaktywacji, to utrzymuje się ona w odniesieniu do wszystkich tagów śledzenia, które menedżer tagów Google implementuje. Polityka prywatności Google dotycząca tego narzędzia dostępna jest pod adresem: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Alternatywnie możecie Państwo zasięgnąć informacji na temat umieszczania plików cookie w Digital Advertising Alliance pod adresem internetowym www.aboutads.info i dokonać odpowiednich ustawień. Możecie Państwo również skonfigurować swoją przeglądarkę tak, abyście byli informowani o umieszczaniu plików cookie i mogli zdecydować pojedynczo o ich akceptacji lub też wykluczyć ich akceptację w określonych przypadkach lub całkowicie. Przy braku akceptacji plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

7.3. Wtyczka Facebook

Na naszej stronie internetowej stosujemy „piksel śledzenia konwersji” firmy Facebook Inc. Pozwala on na śledzenie zachowania użytkowników, którzy kliknęli na zamieszczone na portalu społecznościowym firmy Facebook ogłoszenie reklamowe i następnie zostali przekierowani na stronę internetową oferenta. Procedura ta służy ocenie skuteczności reklam zamieszczanych na portalu społecznościowym dla celów statystycznych oraz badania rynku i może przyczynić się do optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Zgromadzone dane są dla nas anonimowe, nie pozwalają więc na identyfikację użytkowników. Dane są jednak zapisywane i przetwarzane przez firmę Facebook, z tego względu możliwe jest ich połączenie z konkretnym profilem użytkownika oraz wykorzystywanie przez firmę Facebook dla własnych celów marketingowych zgodnie z polityką prywatności portalu społecznościowego firmy Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Dane mogą umożliwiać firmie Facebook oraz jej partnerom wyświetlanie ogłoszeń reklamowych na portalu społecznościowym oraz poza nim. Ponadto w tych celach na Państwa komputerze może zostać zapisany plik cookie.

7.4. Wtyczka YouTube

W celu zamieszczania filmów wideo na naszych stronach internetowych korzystamy m.in. z wtyczek firmy YouTube LLC (reprezentowanej przez firmę Google Inc.). Podczas korzystania z naszej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube i wyświetlana zostaje wtyczka. Za pomocą wtyczki serwer YouTube uzyskuje informację, którą z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Jeżeli są Państwo zarejestrowani jako użytkownik YouTube, YouTube przyporządkuje tą informację do Państwa osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, np. po kliknięciu na przycisk uruchomienia filmu wideo, informacja ta zostanie również przyporządkowana do Państwa konta. Możecie Państwo temu zapobiec, wylogowując się przed skorzystaniem z naszych stron internetowych z konta użytkownika YouTube oraz z innych kont firm YouTube LLC i Google Inc., a także usuwając odpowiednie pliki cookie tych firm. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz wskazówki dotyczące ochrony danych przez YouTube (Google) znajdą Państwo na stronie: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

  1. Bezpieczeństwo danych

Dysponujemy technicznymi i organizacyjnymi procedurami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych personalnych oraz ich ochronę przed nieuprawnionym wzgl. niezgodnym z prawem przetwarzaniem i/lub ich niezamierzoną utratą, zmianą, upublicznieniem lub udostępnieniem.

  1. Państwa prawa

Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych kontroluje Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych to: Bartosz Pilc iod@enforcemed.pl. Z Inspektorem może się Pani/Pan skontaktować również listownie pod adresem: IOD ENforce Medical Technologies, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań.

Możecie Państwo również sami skontrolować przestrzeganie przez ENforce przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. W tym celu przysługują Państwu następujące prawa:

prawo do informacji

prawo dostępu do przetwarzanych danych dotyczących Państwa

prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (patrz wyżej) z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego

Możecie Państwo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego. Dotyczy to również profilowania, z którym wiąże się marketing bezpośredni.

prawo do sprostowania, usunięcia danych oraz do ograniczenia ich przetwarzania

prawo do przenoszenia danych

prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące powyższych praw w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, możecie się Państwo zwrócić do naszego Inspektora ochrony danych, który jest również do Państwa dyspozycji w przypadku próśb o udzielenie informacji, potrzeby zgłoszenia sugestii czy złożenia zażalenia. ENforce udzieli Państwu na żądanie – w miarę możliwości niezwłocznie – pisemnej informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy i jakie dane osobowe dotyczące Państwa są u nas przechowywane. Jeżeli pomimo naszych starań o poprawność oraz aktualność danych, przechowywane informacje są błędne wzgl. nieaktualne, zostaną one na Państwa wniosek sprostowane.